prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
jaromir.krsko [na] umb.sk
Wizytówka :

Vedecká orientácia: onomastika, historická lingvistika, etymológia, dialektológia

– aktívne som vystúpil na vyše stovke domácich a zahraničných vedeckých konferencií v Česku, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Ukrajine, Bielorusku, Srbsku, Rumunsku

– bol som zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom medzinárodných a domácich vedeckých a inštitucionálnych projektov APVV, VEGA; zostavovateľom a spoluzostavovateľom vedeckých zborníkov a odborných publikácií; spoluautorom študijných programov pre všetky stupne univerzitného štúdia; vedúcim organizačnej zostavy a spoluorganizátorom medzinárodných vedeckých konferencií

– od roku 2014 aktívne spolupracujem s RTVS v Banskej Bystrici, kde pripravujem populárno-náučnú reláciu Čudnopis o pôvode názvov stredoslovenských obcí – doteraz pripravil a odvysielal viac ako 300 častí relácie

– aktívne pôsobím v medzinárodných vedeckých spoločenstvách – od roku 1995 som členom predsedníctva Slovenskej onomastickej komisie pri JÚĽŠ SAV v Bratislave

– od roku 2013 podpredsedom Slovanskej onomastickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov

– som členom Slovenského komitétu slavistov (od roku 2009 – od roku 2016 jeho tajomníkom a členom predsedníctva)

– som členom medzinárodných redakčných rád odborných časopisov doma a v zahraničí: (Prace Jȩzykoznawcze – Olsztyn, Slavica Slovaca – Bratislava, Acta onomastica – Praha, Українське мовознавство Kyjev)

Dorobek naukowy :

https://www.ff.umb.sk/jkrsko/publikacna-cinnost.html