Mgr. Iveta Valentová, PhD.

Mgr. Iveta Valentová, PhD.
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
iveta.valentova@juls.savba.sk
Wizytówka :

Mgr. I. Valentová, PhD. je vedecká pracovníčka a vedúca oddelenia dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave, predsedníčka Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a Kalendárovej komisie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, tajomníčka Slovenskej onomastickej komisie a členka ďalších slovenských i medzinárodných komisií, napr. Medzinárodného komitétu onomastických vied (International Council of Onomastic Sciences), Komisie pre slovanskú onomastiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Pracuje v oblasti historickej lexikológie, lexikografie a onomastiky, predovšetkým antroponomastiky, anojkonomastiky a onomastickej terminológie. Je autorkou monografií Živé osobné mená v hornonitrianskej oblasti (2009), Lexika slovenských terénnych názvov. (Koncepcia lexikografického spracovania) (2018, https://www.juls.savba.sk/attachments/knizne_novinky/ltn.pdf), spoluautorka 6. a 7 zv. Historického slovníka slovenského jazyka (2005, 2008), publikácie Pramene k dejinám slovenčiny 3 (2008), monografií Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch (2011), Čabianske priezviská (2015, 2017), Komlóšske priezviská (2017) a on-line portálu Lexika slovenských terénnych názvov (https://lstn.juls.savba.sk/). V súčasnosti je riešiteľka vedeckých projektov grantovej agentúry VEGA Lexika slovenských terénnych názvov, Teória a terminologický systém slovenskej onomastiky (v kontexte slovanskej a medzinárodnej onomastickej terminológie, Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe a participuje na projekte Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku zameraného na výskum osobných mien pôvodom slovenských rodín v Maďarsku.

Dorobek naukowy :

SAV – Iveta Valentová, https://www.juls.savba.sk/~ivetav/