dr hab., Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr.

dr hab.,  Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr.
Uniwersytet Wrocławski
wlodzimierz.wysoczanski [na] uwr.edu.pl
Wizytówka :

Zainteresowania naukowe obejmują: etnolingwistykę, frazeologię i paremiologię polską i słowiańską, lingwotanatologię, semantykę, językoznawstwo porównawcze, językoznawstwo słowiańskie, socjolingwistykę oraz onomastykę.  

Problematyka badawcza dotyczy m.in.: relacji między językiem a kulturą; studiów etnolingwistycznych, głównie w obszarze językowego i frazeologicznego obrazu świata; dociekań w obrębie frazeologii i paremiologii; refleksji nad językowo-kulturową wielowymiarowością umierania i śmierci; ujęcia pograniczy językowo-kulturowo-etnicznych;  klasyfikacji typologicznej zjawisk językowych; problematyki wielojęzykowości i wielokulturowości; rozważań semantycznych.  

W obszarze badań onomastycznych skupia uwagę na rozpatrzeniu: nazw miejscowych, szczególnie na pograniczach; nazw własnych we frazeologii i paremice; chrematonimów. 

Dorobek naukowy :

https://www.ifs.uni.wroc.pl/o-instytucie-2/pracownicy-ifs-2/64-wysoczanski-wlodzimierz