dr hab. Oleh Beley, prof. UWr

dr hab. Oleh Beley, prof. UWr
Uniwersytet Wrocławski
oleh.beley [na] uwr.edu.pl
Wizytówka :

Dr hab. Oleh Beley, prof. UWr (ur. 1975), 2008 – habilitacja z zakresu językoznawstwa, praca pt. Трансформація українського ономастикону посттоталітарного періоду на загальнослов’янському тлі.

Zainteresowanie naukowe: leksykologia, współczesna onomastyka słowiańska, historia języka ukraińskiego (ze szczególnym uwzględnieniem wariantów literackich XVIII – XX st.), leksykografia, ekolingwistyka.

Pełnione funkcje na Uczelni oraz w organizacjach naukowych:

– kierownik Zakładu Ukrainistyki IFS;

– opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ukrainistów UWr;

– członek Rady Redakcyjnej czasopisma Дивослово: Українська мова та література в навчальних закладах (Ukraina);

– członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Językoznawstwo”. Współczesne badania, problemy, analizy językoznawcze ( Łódź);

– członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Slavica Wratislavensia”;

– członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Slavica: Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae” (Węgry).

Dorobek naukowy :

LINK