dr hab. Jarosław Malicki

dr hab. Jarosław Malicki
Uniwersytety Wrocławski
e-mail: jaroslaw.malicki [na] uwr.edu.pl
Wizytówka :

Od lat zajmują mnie nazwy miejscowe i inne nazwy geograficzne – ich historia, zmienność i różnorodność. Postrzegam je jako znaczniki, które obszarom geograficznym i przestrzeniom społecznym nadają pewien charakter, wyrażają je, identyfikują czy też interpretują. Areałem dla tych moich dociekań jest najczęściej Śląsk w jego historycznym zasięgu, a językiem, do którego odnosi się  badany przeze mnie zasób toponimii – język czeski. Oczywiście w swoich pracach opisuję także nazwy obiektów z szerszych zasięgów geograficznych (np. w przyczynkach do dziejów egzonimii czeskiej) i wykorzystuję zasoby nazewnicze innych języków. Swoje przyszłe prace tak jak te opublikowane w ostatnich latach zamierzam poświęcić relacjom między specyficznymi zjawiskami toponomastycznymi a przemianami wspólnot i procesami historycznojęzykowymi.  

Dorobek naukowy :

https://ifs.uni.wroc.pl/o-instytucie-2/pracownicy-ifs-2/45-malicki-jaroslaw