doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
Trnavská univerzita, Slovensko 
juraj.hladky [na] truni.sk, jurhladky [na] gmail.com
Wizytówka :

Najvýraznejšie oblasti výskumu: hydronomastika, ojkonomastika 

Autor/spoluautor monografií o hydronymii z povodí slovenských riek Nitra (2004), Dudváh (2011), Malý Dunaj (2015) a riečneho ostrova Žitný ostrov (2018), desiatok štúdií o slovenskej hydronymii, ojkonymii, teoretických otázkach onomastiky a jazykových vzťahoch na pozadí toponomastických výskumov.  

Predseda Slovenskej onomastickej komisie pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, člen Komisie pre slovanskú onomastiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov a ICOS. 

Dorobek naukowy :

https://pdf.truni.sk/katedry/ksj/pracovnici?hladky

https://orcid.org/0000-0001-7872-5210

https://sk.wikipedia.org/wiki/Juraj_Hladk%C3%BD