Проф. д.н. Анна М. Чолева-Димитрова

Проф. д.н. Анна М. Чолева-Димитрова
Институтът за български език „Професор Любомир Андрейчин“, Sofia, BułgariaI
annacholeva [na] gmail.com
Wizytówka :

Родена в гр. София, България. Завършила СУ „Св. Кл. Охридски“, специалност – българска филология. Редовен докторант в Института за български език при БАН – секция „Ономастика“. Защитила дисертация под ръководството на проф. дфн Йордан Заимов. Доцент от 2003 г.; професор от 2011 г.; доктор на науките по общо и сравнително езикознание от 2018 г.

Автор на седем книги  (включително и под печат),  над 120 публикации по ономастика, както и над 100 научнопопулярни. Специализирала антропонимия и топонимия в Белгия (Международния център по ономастика, гр. Лувен 1993 г. при проф. У. Ван Лангендонк) и Германия (гр. Кил 1995 при проф. Фр. Дебус), гр. Регенсбург 1995-1996; 2005 г. при проф. А. Гройле). Гост-учен на Университета в гр. Регенсбург, Германия. Стипендиант на DAAD, DFG и на Конференцията на Германските научни академии. Ръководител на Секцията по ономастика в ИБЕ на БАН от 2004 г. и досега. Има двама защитили докторанти и един действащ. Чела е лекции в Германия като гост-учен. Преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград и др.

Чл.-кор. е на Изследователска група  „Namen“ на Института по гер­ма­нис­тика и Института по славистика на уни­­вер­ситета в гр. Реген­сбург, Германия; член на Консултативния научен съвет към изследователското нап­рав­ле­ние в БАН „Културно-историческо наследство и национална идентичност“; член на Управителния съвет на Македонския научен институт;  член на Националния комитет по балканистика, член на Научните съвети на ИБЕ и МНИ и на ФС на ЮЗУ и др.

Главен редактор на сп. „Балканско езикознание“/„Linguistique  bal­ka­ni­que“, член на редакционната колегия на сп. „Македонски преглед“/„Macedonian  re­view“. Ностител на наградата „Dantesko“ (Равена, Италия).

Данни за академичната ми дейност; научни публикации – до 2016 г.:

Dorobek naukowy :

https://ibl.bas.bg/struktura/prilozhna-onomastika/satrudnitsi/prof-dfn-anna-tcholeva-dimitrova/